แบ่งปัน

เฉลยข้อสอบ UTQ ที่เข้าไปเรียนผ่านแล้ว

UTQ-102 หลักสูตร (28/30)

1ข 2ข 3ค 4ก 5ข 6ข 7ง 8ข 9ข 10ค

11ก 12ง 13ข 14ค 15ค 16ง 17ข 18ก 19ค 20ง

21ก 22ข 23ก 24ง 25ค 26ง 27ง 28ก 29ค 30ง

UTQ-103 ประกันคุณภาพ (22/30)

1ง 2ค 3ก 4ค 5ก 6ข 7ข 8ข 9ก 10ก

11ค 12ค 13ก 14ง 15ง 16ค 17ข 18ง 19ก 20ค

21ง 22ข 23ข 24ก 25ง 26ง 27ก 28ข 29ก 30ค

UTQ-105 บูรณาการใช้เทคโนโลยี (26/30)

1ข 2ก 3ก 4ข 5ข 6ก 7ง 8ค 9ก 10ง

11ก 12ข 13ข 14ก 15ข 16ง 17ง 18ค 19ค 20ก

21ค 22ข 23ข 24ง 25ง 26ข 27ก 28ก 29ข 30ค

 

UTQ-107 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (29/30)

1ก 2ง 3ค 4ข 5ค 6ง 7ก 8ข 9ค 10ข

11ค 12ง 13ก 14ข 15ค 16ง 17ก 18ก 19ข 20ก

21ค 22ก 23ง 24ค 25ค 26ง 27ง 28ค 29ก 30ค

UTQ-201 ภาษาไทย ประถม (28/30)

1.ง 2.ง 3.ค 4.ก 5.ค 6.ง 7.ค. 8.ข 9.ข 10.ข

11.ข 12.ข 13.ข 14.ก 15.ค 16.ง 17.ค 18.ข 19.ก 20.ง

21.ค 22.ข 23.ง 24.ก 25.ง 26.ข 27.ก 28.ง 29.ข 30.ง

UTQ-206 วิทยาศาสตร์ ประถม (21/30)

1.ข 2.ง 3.ก 4.ข 5.ค 6.ค 7.ง 8.ก 9.ข 10.ข

11.ง 12.ข 13.ง 14.ก 15.ข 16.ข 17.ค 18.ข 19.ค 20.ก

21.ก 22.ค  23.ค 24.ง 25.ก 26.ก 27.ค 28.ง 29.ง 30.ค

UTQ-220 ระบบดูแล (25/30)

1ค 2ง 3ก 4ง 5ค 6ค 7ข 8ค 9ก 10ข

11ค 12ก 13ง 14ก 15ง 16ค 17ข 18ก 19ข 20ข

21ง 22ข 23ง 24ง 25ก 26ข 27ข 28ก 29ก 30ค

UTQ-222 การจัดห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (23/30)

1ค 2ข 3ข 4ข 5ข 6ก 7ก 8ข 9ง 10ข
11ค 12ก 13ก 14ง 15ก 16ง 17ข 18ก 19ค 20ค
21ง 22ก 23ง 24ง 25ง 26ก 27ข 28ข 29ค 30ค

UTQ-223 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (23/30)

1ค 2ง 3ก 4ข 5ข 6ค 7ค 8ข 9ค 10ค
11ข 12ก 13ข 14ง 15ค 16ข 17ง 18ค 19ก 20ง
21ข 22ก 23ก 24ข 25ก 26ข 27ง 28ข 29ข 30ค

UTQ-2101 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง (19/20)

1ง 2ง 3ง 4ง 5ง 6ข 7ง 8ง 9ง 10ง

11ค 12ข 13ง 14ก 15ค 16ง 17ง 18ง 19ข 20ง

UTQ-2110 ภาษาไทย สำหรับผู้สอนระดับประถม (16/20)

1ง 2ค 3ก 4ข 5ค 6ค 7ข 8ก 9ง 10ค

11ก 12ค 13ข 14ง 15ข 16ง 17ค 18ค 19ง 20ง

UTQ-2132 สร้างความรู้ด้วยตนเอง (19/20)

1ง 2ค 3ง 4ง 5ข 6ค 7ก 8ง 9ง 10ก

11ง 12ง 13ค 14ง 15ง 16ค 17ค 18ก 19ง 20ง

UTQ-2134 พัฒนาการคิดขั้นสูง (15/15)

1ค 2ข 3ก 4ข 5ก 6ค 7ค 8ค 9ข 10ก 11ง 12ข 13ข 14ก 15ค

UTQ-2303 การจัดการความรู้ (17/20)

1.ก 2.ง 3.ข 4.ง 5.ค 6.ค 7.ง 8.ข 9.ง 10.ง
11.ข 12.ก 13.ข 14.ก 15.ก 16.ข 17.ง 18.ค 19.ค 20.ข

UTQ-101 หลักสูตรแกนกลาง/วัดผล (25/30)

1ข 2ข 3ค 4ข 5ข 6ค 7ค 8ก 9ง 10ค

11ก 12ง 13ง 14ง 15ค 16ก 17ข 18ข 19ง 20ก

21ง 22ค 23ค 24ง 25ข 26ง 27ง 28ค 29ก 30ก

UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (23/30)

1ข 2ค 3ค 4ค 5ข 6ก 7ข 8ง 9ข 10ข
11ก 12ก 13ข 14ค 15ง 16ง 17ค 18ก 19ข 20ก
21ข 22ค 23ก 24ก 25ก 26ก 27ก 28ข 29ข 30ง

UTQ-219 แนะแนว (22/30)

1ค 2ข 3ข 4ง 5ก 6ง 7ค 8ก 9ง 10ข

11ข 12ก 13ก 14ง 15ง 16ง 17ค 18ข 19ก 20ง

21ก 22ง 23ข 24ก 25ค 26ค 27ง 28ง 29ข 30ค

UTQ-216 การงาน (26/30)

1ข 2ก 3ข 4ง 5ข 6ง 7ค 8ข 9ก 10ง

11ง 12ง 13ข 14ง 15ค 16ค 17ง 18ก 19ง 20ง

21ค 22ง 23ก 24ง 25ค 26ก 27ค 28ข 29ค 30ง 31ง

UTQ-2130 แหล่งเรียนรู้ (16/20)

1ข 2ง 3ง 4ค 5ง 6ค 7ง 8ง 9ง 10ง

11ข 12ข 13ค 14ง 15ง 16ง17ง 18ค 19ข 20ก

UTQ-2128 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (18/20)

1ค  2ก  3ง  4ค  5ง  6ง  7ข  8ก  9ง  10ค
11ก  12ค  13ข  14ข  15ข  16ข  17ก  18ข  19ข  20ง

UTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (20/20)

1ข 2ง 3ค 4ง 5ก 6ง 7ค 8ข 9ก 10ง

11ค 12ง 13ง 14ง 15ง 16ค 17ก 18ง 19ข 20ข

UTQ-2133 บูรณาการสู่พหุปัญญา (17/20)

1ค 2ค 3ง 4ง 5ค 6ข 7ก 8ค 9ก 10ค

11ค 12ก 13ก 14ข 15ง 16ก 17ข 18ง 19ง 20ค

UTQ-2135 การจัดการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา (20/20)

1ง 2ข 3ค 4ข 5ก 6ง 7ค 8ง 9ก 10ข
11ข 12ข 13ข 14ค 15ก 16ข 17ค 18ข 19ก 20ง

UTQ-2136 วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง (16/20)

1ง 2ค 3ข 4ก 5ก 6ข 7ง 8ก 9ก 10ง

11ข 12ก 13ค 14ข 15ข 16ง 17ข 18ค 19ข 20ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s